Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-ПловдивСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

34 269

В. Печалба от дейността

1 507

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

34 269

Д. Печалба преди облагане с данъци

1 507

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

1 507

Ж. Нетна печалба за периода

1 507

Всичко (Г+ V + Е):

35 776

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

35 707

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

35 776

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

35 776

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

35 776

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

72 133

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

36 239

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

108 372

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

76 653

I. Основен капитал

1 004

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

13 248

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

18 471

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

108 372


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-4 140

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-941

В. Парични потоци от финансова дейност

264

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-4 817

Д. Парични средства в началото на периода

4 890

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

73


Selected data supplied by Infostock Infostock