Използвани термини и съкращения:


1M (one month) – Един месец.

1Y (оne year) – Една година.

Ask – Цена продава.

Bid – Цена купува.

Close - Цена на затваряне, цената на последната сделка.

Disc – Съкращение за дисконтова лихва. Вторият основен лихвен процент, използван от Фед, или ставката, при която американската централна банка отпуска заеми, обезпечени с ДЦК.

DJIA (Dow Jones Industrial Average), един от най-старите индекси в САЩ, представя движението на акциите на 30 основни компании.

EURIBOR (Euro Denominated Interbank Offered Rate): Междубанковия лихвен процент (тоест лихвите, по които банките си заемат средства) за Еврозоната. Основен бенчмарк за краткосрочните лихви.

Fed funds – Федерални фондове са резервите, депозирани при Фед от търговските банки. Те могат да бъдат заеми на други банки-членове, за да удовлетворят изискваните минимални резерви. Процентът, при който се прави това, е една от двете основни лихви в САЩ; обикновено, когато се говори за промяна на лихвите на Фед, се има предвид лихвата по федералните фондове (Fed funds rate).

Marginal lending facility – Лихвен процент по пределното кредитно улеснение, една от трите основни лихви, използвани от Европейската централна банка.

NASD (NASDAQ Composite)широк индекс, който представя 3000 компонента (акции, АДР и др.), търгувани на извънборсовия пазар NASDAQ.

ON (овърнайт)Лихвата, която се начислява по салдата от днес за утре.

Pip (Points)Обикновено това е последната цифра от котировката на дадена валута или инструмент (когато валутите се котират с четири знака след десетичната точка, например, $0.0001. Равно е на 1/100 от процента. Виж и Базисни точки.

Repo (Main refinancing operation)Регулярни седмични операции на открития пазар, осъществявани от ЕЦБ.

SN (spot next)Лихвата за два дни, която се начислява по салдата, считано от вдругиден до следващия го ден.

SW (spot week)За една седмица.

T-bill - съкровищен бон.

T-bonds – съкровищни облигации; дългосрочни ДЦК

TN (tomorrow next)Лихвата по салдата от утре до вдругиден. Също и едновременна покупка на валута с доставка на следващия ден и продажба на спот датата, или обратно. Във валутните транзакции тази процедура се ползва, за да се затвори позиция по цените в края на деня и да се открие наново за следващия ден, като се избегне физическата доставка на валутата.

T-notes – средносрочни съкровищни облигации.

Базисни точки (б.т.; виж и доходност на ДЦК)Eдиница, равняваща се на 1/100 от процента и използвана предимно за изразяване на промяната в доходността на книжа с фиксиран доход, лихвени проценти и индекси. Когато доходността на ДЦК се промени от 5% на 6%, казваме, че тя се е повишила с 1 процентен пункт или със 100 базисни точки.

Бенчмарк – еталон, използван за сравнение. Отнася се както за ценни книжа, така и за индекси. Често в тази роля влизат най-ликвидните ДЦК.

Губещи и печеливщи - представяне на промените в цените на акциите, като се класират книжата, които в рамките на еднодневната сесия са отбелязали най-голямо поскъпване или спад.

Доходност до падежа (YTM)доходността по една облигация с отчитане на нейната текуща цена, номинала, реинвестираните купони (лихви) и срока до падежа й.

Доходност, текуща - доходността, изразена като отношение на купона на една облигация към нейната пазарна цена.

Кръстосани курсове – Начин на представяне на основните валутни двойки, като едновременно се показват и обратните курсове.

Матуритет – Падеж, датата, на която една облигация трябва да бъде погасена.

Междубанкови депозити – Депозити, които една банка прави при друга банка. Лихвите по междубанкови депозити могат да се основават на реално сключени сделки или на котировки Bid и Ask. Информацията, която Ройтерс разпространява за междубанковите лихви на лева се основава на сделките между 12 до 18 банки. Да не се бърка с информацията на БНБ за междубанкови депозити.

Промяна – Изразено в проценти или в базисни точки изменение в стойността на даден показател, спрямо котировката от предишния ден (цена на затваряне на БФБ) или спрямо стойността в 00:00 часа GMT за инструменти (валутни курсове, цени на петрол), за които се представя информация в реално време

СОФИБОР ( Sofia Interbank Offered Rate) - Фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Банките, участници във фиксинга, подават и съответни котировки "купува", които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс “СОФИБИД”. Да не се бърка с лихвите по междубанкови депозити, които могат да се формират от депозити с различна стойност, от различен брой банки-участници или по друга методология на осредняване.

Спот – незабавен сетълмент (за повечето пазари два дни след доставката).

Фиксинг – До въвеждането на валутния борд - централен валутен курс, определян от БНБ. Сега това популярно наименование все още се използва, но става дума за валутни курсове на лева към основните валути, определени на база на референтните курсове на ЕЦБ. Фиксингът, определен в 14:15 часа централноевропейско време, важи до същия час на следващия ден. Следователно, курсът за 30 юни се отнася и за сделки, сключени до 15:15 часа българско време на 1 юли.

Форуърд точки (в раздела Депозитни лихви) - Базисни пунктове, които се добавят (при премия) или изваждат (дисконт) от спот процента, за да се получи форуърдната ставка.