ЕМКА АД-СевлиевоСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

март 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

23 108

19 758

В. Печалба от дейността

1 590

760

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

23 108

19 758

Д. Печалба преди облагане с данъци

1 590

760

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

1 590

0

Ж. Нетна печалба за периода

1 590

760

Всичко (Г+ V + Е):

24 698

20 518

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

24 697

20 515

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

24 698

20 518

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

24 698

20 518

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

24 698

20 518

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

март 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

14 944

14 096

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

27 744

25 050

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

42 688

39 146

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

36 671

35 253

I. Основен капитал

21 506

21 506

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

0

0

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 512

757

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 505

3 136

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

42 688

39 146


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

март 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-2 392

-189

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

0

0

В. Парични потоци от финансова дейност

549

-135

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-1 843

-324

Д. Парични средства в началото на периода

6 119

6 298

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

4 276

5 974


Selected data supplied by Infostock Infostock