ЕМКА АД-СевлиевоСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2017

юни 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

46 105

39 029

В. Печалба от дейността

2 524

1 327

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

46 105

39 029

Д. Печалба преди облагане с данъци

2 524

1 327

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

2 524

1 327

Ж. Нетна печалба за периода

2 524

1 327

Всичко (Г+ V + Е):

48 629

40 356

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

48 625

40 353

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

48 629

40 356

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

48 629

40 356

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

48 629

40 356

 

 

 

БАЛАНС

юни 2017

юни 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

14 356

15 768

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

28 794

25 013

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

43 150

40 781

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

36 473

34 915

I. Основен капитал

21 506

21 506

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

0

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 512

973

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

5 165

4 893

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

43 150

40 781


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2017

юни 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

440

-638

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

0

0

В. Парични потоци от финансова дейност

-222

159

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

218

-479

Д. Парични средства в началото на периода

6 119

6 298

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

6 337

5 819


Selected data supplied by Infostock Infostock