Булгартабак-холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

3 986

20 545

В. Печалба от дейността

1 443

43 147

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

3 986

20 545

Д. Печалба преди облагане с данъци

1 443

43 147

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

1 299

38 832

Ж. Нетна печалба за периода

1 299

38 832

Всичко (Г+ V + Е):

5 429

63 692

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

5 410

63 343

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

5 429

63 692

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

5 429

63 692

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

5 429

63 692

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

57 999

33 272

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

55 620

124 461

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

113 619

157 733

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

73 706

94 026

I. Основен капитал

7 367

7 367

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

531

651

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

39 382

63 056

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

113 619

157 733


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-166

-3 752

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

0

47 127

В. Парични потоци от финансова дейност

98

370

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-68

43 745

Д. Парични средства в началото на периода

320

257

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

252

44 002


Selected data supplied by Infostock Infostock