Булгартабак-холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2017

дек. 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

77 166

48 551

В. Печалба от дейността

20 212

502

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

77 166

48 551

Д. Печалба преди облагане с данъци

20 212

502

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

18 152

384

Ж. Нетна печалба за периода

18 152

384

Всичко (Г+ V + Е):

97 378

49 053

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

71 769

48 993

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

97 378

49 053

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

97 378

49 053

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

97 378

49 053

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2017

дек. 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

58 289

53 370

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

58 427

146 502

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

116 716

199 872

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

73 346

98 073

I. Основен капитал

7 367

7 367

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

547

718

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

42 823

101 081

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

116 716

199 872


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2017

дек. 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-4 838

7 655

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

47 113

1 375

В. Парични потоци от финансова дейност

-42 312

-9 075

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-37

-45

Д. Парични средства в началото на периода

311

303

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

274

258


Selected data supplied by Infostock Infostock