Булгартабак-холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

1 988

10 926

В. Печалба от дейността

615

2 125

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

1 988

10 926

Д. Печалба преди облагане с данъци

615

2 125

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

554

1 913

Ж. Нетна печалба за периода

554

1 913

Всичко (Г+ V + Е):

2 603

13 051

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

2 517

12 886

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

2 603

13 051

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

2 603

13 051

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

2 603

13 051

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

57 711

52 792

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

57 699

66 406

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

115 410

119 198

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

72 963

99 986

I. Основен капитал

7 367

7 367

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

441

698

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

42 006

18 514

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

115 410

119 198


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-168

-1 268

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-2

3 222

В. Парични потоци от финансова дейност

98

-1 942

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-72

12

Д. Парични средства в началото на периода

320

257

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

248

269


Selected data supplied by Infostock Infostock