Алкомет АД-ШуменСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

92 193

В. Печалба от дейността

4 871

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

92 193

Д. Печалба преди облагане с данъци

4 871

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

4 384

Ж. Нетна печалба за периода

4 384

Всичко (Г+ V + Е):

97 064

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

97 008

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

97 064

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

97 064

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

97 064

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

167 949

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

132 546

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

300 495

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

175 977

I. Основен капитал

17 953

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

44 024

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

80 494

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

300 495


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

-7 727

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-13 345

В. Парични потоци от финансова дейност

20 891

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-181

Д. Парични средства в началото на периода

984

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

803


Selected data supplied by Infostock Infostock