Алкомет АД-ШуменСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

188 502

В. Печалба от дейността

8 901

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

188 502

Д. Печалба преди облагане с данъци

8 901

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

8 011

Ж. Нетна печалба за периода

8 011

Всичко (Г+ V + Е):

197 403

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

197 237

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

197 403

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

197 403

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

197 403

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

172 462

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

136 241

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

308 703

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

174 063

I. Основен капитал

17 953

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

42 444

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

92 196

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

308 703


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

-3 242

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-20 981

В. Парични потоци от финансова дейност

23 944

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-279

Д. Парични средства в началото на периода

985

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

706


Selected data supplied by Infostock Infostock