Българска фондова борсаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2017

юни 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

1 019

1 117

В. Печалба от дейността

0

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

1 019

1 117

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

0

Ж. Нетна печалба за периода

0

0

Всичко (Г+ V + Е):

1 019

1 117

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

896

738

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

997

840

В. Загуба от дейността

22

277

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

997

840

Д. Загуба преди облагане с данъци

22

277

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

22

277

Ж. Нетна загуба за периода

22

277

Всичко (Г + E):

1 019

1 117

 

 

 

БАЛАНС

юни 2017

юни 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

5 491

6 762

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

5 189

3 622

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

10 680

10 384

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

9 983

9 653

I. Основен капитал

6 583

6 583

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

70

62

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

627

669

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

10 680

10 384


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2017

юни 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-108

-281

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

185

239

В. Парични потоци от финансова дейност

0

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

77

-42

Д. Парични средства в началото на периода

1 416

674

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 493

632


Selected data supplied by Infostock Infostock