Българска фондова борсаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

531

В. Печалба от дейността

518

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

531

Д. Печалба преди облагане с данъци

518

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

518

Ж. Нетна печалба за периода

518

Всичко (Г+ V + Е):

1 049

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

442

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

1 049

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

1 049

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

1 049

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

6 661

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

6 094

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

12 755

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

10 753

I. Основен капитал

6 583

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

506

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 496

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

12 755


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

127

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

678

В. Парични потоци от финансова дейност

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

805

Д. Парични средства в началото на периода

1 511

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2 316


Selected data supplied by Infostock Infostock