Българска фондова борсаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

1 157

1 019

В. Печалба от дейността

430

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

1 157

1 019

Д. Печалба преди облагане с данъци

430

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

430

0

Ж. Нетна печалба за периода

430

0

Всичко (Г+ V + Е):

1 587

1 019

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

965

896

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

1 587

997

В. Загуба от дейността

0

22

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

1 587

997

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

22

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

22

Ж. Нетна загуба за периода

0

22

Всичко (Г + E):

1 587

1 019

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

6 639

5 491

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

5 874

5 189

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

12 513

10 680

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

10 551

9 983

I. Основен капитал

6 583

6 583

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

493

70

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 469

627

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

12 513

10 680


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-41

-108

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

680

185

В. Парични потоци от финансова дейност

-1

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

638

77

Д. Парични средства в началото на периода

1 511

1 416

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2 149

1 493


Selected data supplied by Infostock Infostock