ТБ Централна кооперативна банка АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

-

В. Печалба от дейността

39 811

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

-

Д. Печалба преди облагане с данъци

39 811

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

35 830

Ж. Нетна печалба за периода

35 830

Всичко (Г+ V + Е):

-

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

173 364

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

-

В. Загуба от дейността

-

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

-

Д. Загуба преди облагане с данъци

-

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

-

Ж. Нетна загуба за периода

-

Всичко (Г + E):

-

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

-

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

-

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

5 411 304

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

460 700

I. Основен капитал

-

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

-

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

-

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

-


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-

В. Парични потоци от финансова дейност

-

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-

Д. Парични средства в началото на периода

-

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

-


Selected data supplied by Infostock Infostock