Булленд инвестмънтс АДСИЦ-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

112

207

В. Печалба от дейността

218

119

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

112

207

Д. Печалба преди облагане с данъци

218

119

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

218

119

Ж. Нетна печалба за периода

218

119

Всичко (Г+ V + Е):

330

326

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

0

0

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

330

326

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

330

326

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

330

326

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

20 466

20 404

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

859

1 547

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

21 325

21 951

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

17 266

16 617

I. Основен капитал

15 008

15 008

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 166

2 720

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

2 893

2 614

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

21 325

21 951


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

434

-273

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-27

376

В. Парични потоци от финансова дейност

-429

-238

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-22

-135

Д. Парични средства в началото на периода

31

149

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

9

14


Selected data supplied by Infostock Infostock