Северкооп Гъмза Холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

161

В. Печалба от дейността

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

161

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

Ж. Нетна печалба за периода

0

Всичко (Г+ V + Е):

161

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

23

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

72

В. Загуба от дейността

89

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

72

Д. Загуба преди облагане с данъци

89

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

89

Ж. Нетна загуба за периода

89

Всичко (Г + E):

161

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

8 790

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

7 495

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

16 285

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

10 517

I. Основен капитал

5 348

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

88

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

5 680

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

16 285


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

26

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1 708

В. Парични потоци от финансова дейност

5 002

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

6 736

Д. Парични средства в началото на периода

1 502

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2


Selected data supplied by Infostock Infostock