Северкооп Гъмза Холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

март 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

76

95

В. Печалба от дейността

0

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

76

95

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

0

Ж. Нетна печалба за периода

0

0

Всичко (Г+ V + Е):

76

95

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

6

9

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

6

10

В. Загуба от дейността

70

85

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

6

10

Д. Загуба преди облагане с данъци

70

85

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

70

85

Ж. Нетна загуба за периода

70

85

Всичко (Г + E):

76

95

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

март 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

9 542

9 736

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1 337

1 498

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

10 879

11 234

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

10 772

11 135

I. Основен капитал

5 348

5 348

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

88

88

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

19

11

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

10 879

11 234


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

март 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-57

-75

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

0

0

В. Парични потоци от финансова дейност

0

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-57

-75

Д. Парични средства в началото на периода

1 364

1 529

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 307

1 454


Selected data supplied by Infostock Infostock