БенчМарк фонд имоти АДСИЦ-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

март 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

355

382

В. Печалба от дейността

0

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

355

382

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

0

Ж. Нетна печалба за периода

0

0

Всичко (Г+ V + Е):

355

382

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

80

90

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

290

315

В. Загуба от дейността

65

67

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

290

315

Д. Загуба преди облагане с данъци

65

67

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

65

67

Ж. Нетна загуба за периода

65

67

Всичко (Г + E):

355

382

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

март 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

47 342

49 709

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

791

504

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

48 133

50 213

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

1 812

3 090

I. Основен капитал

23 395

23 395

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

38 309

37 050

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

8 012

10 073

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

48 133

50 213


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

март 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-458

-171

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

800

515

В. Парични потоци от финансова дейност

-343

-344

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-1

0

Д. Парични средства в началото на периода

3

4

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2

4


Selected data supplied by Infostock Infostock