Трейс груп холд АД-Стара ЗагораСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

септ. 2018

септ. 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

119 580

92 818

В. Печалба от дейността

10 164

4 683

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

119 580

92 818

Д. Печалба преди облагане с данъци

10 164

4 683

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

9 980

4 438

Ж. Нетна печалба за периода

9 980

4 438

Всичко (Г+ V + Е):

129 744

97 501

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

123 160

91 600

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

129 744

97 501

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

129 744

97 501

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

129 744

97 501

 

 

 

БАЛАНС

септ. 2018

септ. 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

97 686

83 476

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

84 834

104 094

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

182 520

187 570

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

108 879

99 825

I. Основен капитал

24 172

24 180

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

18 365

9 571

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

55 276

78 174

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

182 520

187 570


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

септ. 2018

септ. 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-12 149

-16 699

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-6 449

5 219

В. Парични потоци от финансова дейност

1 782

3 904

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-16 816

-7 576

Д. Парични средства в началото на периода

24 771

14 583

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

7 955

7 007


Selected data supplied by Infostock Infostock