Свилоза АД-СвищовСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

60 368

54 312

В. Печалба от дейността

19 109

12 873

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

60 368

54 312

Д. Печалба преди облагане с данъци

19 109

12 873

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

19 109

12 873

Ж. Нетна печалба за периода

19 097

12 881

Всичко (Г+ V + Е):

79 477

67 185

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

79 060

66 914

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

79 477

67 185

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

79 477

67 185

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

79 477

67 185

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

101 121

99 476

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

55 090

43 812

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

156 211

143 288

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

130 853

111 717

I. Основен капитал

31 755

31 755

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

125

133

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

13 428

20 801

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

11 805

10 637

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

156 211

143 288


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

3 283

18 580

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-7 881

-2 478

В. Парични потоци от финансова дейност

-3 867

-9 968

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-8 465

6 134

Д. Парични средства в началото на периода

10 793

506

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2 328

6 640


Selected data supplied by Infostock Infostock