Свилоза АД-СвищовСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2017

дек. 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

106 278

96 300

В. Печалба от дейността

15 486

5 423

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

106 278

96 300

Д. Печалба преди облагане с данъци

15 486

5 423

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

15 458

4 784

Ж. Нетна печалба за периода

15 459

4 759

Всичко (Г+ V + Е):

121 764

101 723

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

121 228

101 357

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

121 764

101 723

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

121 764

101 723

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

121 764

101 723

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2017

дек. 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

102 069

100 565

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

40 801

40 868

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

142 870

141 433

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

114 295

98 836

I. Основен капитал

31 755

31 755

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

146

147

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

13 236

23 090

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

15 193

19 360

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

142 870

141 433


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2017

дек. 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

33 374

3 190

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-9 395

-13 708

В. Парични потоци от финансова дейност

-13 692

3 262

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

10 287

-7 256

Д. Парични средства в началото на периода

506

7 762

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

10 793

506


Selected data supplied by Infostock Infostock