Свилоза АД-СвищовСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

29 496

27 108

В. Печалба от дейността

7 451

4 514

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

29 496

27 108

Д. Печалба преди облагане с данъци

7 451

4 514

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

7 451

4 514

Ж. Нетна печалба за периода

7 456

4 519

Всичко (Г+ V + Е):

36 947

31 622

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

36 803

31 475

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

36 947

31 622

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

36 947

31 622

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

36 947

31 622

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

101 223

100 571

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

45 372

38 837

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

146 595

139 408

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

120 192

103 355

I. Основен капитал

31 755

31 755

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

108

137

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

13 439

23 113

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

12 856

12 803

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

146 595

139 408


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-1 068

9 232

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-3 360

-1 995

В. Парични потоци от финансова дейност

-1 817

-5 675

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-6 245

1 562

Д. Парични средства в началото на периода

10 793

506

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

4 548

2 068


Selected data supplied by Infostock Infostock