Софарма имоти АДСИЦ-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

4 621

В. Печалба от дейността

6 025

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

4 621

Д. Печалба преди облагане с данъци

6 025

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

552

Ж. Нетна печалба за периода

552

Всичко (Г+ V + Е):

10 646

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

10 646

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

10 646

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

10 646

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

10 646

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

83 716

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

546

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

84 262

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

51 021

I. Основен капитал

20 104

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

17 984

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

15 257

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

84 262


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

5 917

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

354

В. Парични потоци от финансова дейност

-6 938

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-667

Д. Парични средства в началото на периода

778

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

111


Selected data supplied by Infostock Infostock