Софарма имоти АДСИЦ-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

2 004

2 147

В. Печалба от дейността

3 454

3 217

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

2 004

2 147

Д. Печалба преди облагане с данъци

3 454

3 217

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

3 454

3 217

Ж. Нетна печалба за периода

3 454

3 217

Всичко (Г+ V + Е):

5 458

5 364

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

5 458

5 364

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

5 458

5 364

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

5 458

5 364

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

5 458

5 364

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

83 628

83 767

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

796

1 093

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

84 424

84 860

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

54 475

48 180

I. Основен капитал

20 104

19 257

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

14 998

20 970

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

14 951

15 710

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

84 424

84 860


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

3 301

3 116

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

141

324

В. Парични потоци от финансова дейност

-3 226

-3 666

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

216

-226

Д. Парични средства в началото на периода

111

778

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

327

552


Selected data supplied by Infostock Infostock