Софарма имоти АДСИЦ-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2016

дек. 2015

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

3 861

4 243

В. Печалба от дейността

6 194

6 073

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

3 861

4 243

Д. Печалба преди облагане с данъци

6 194

6 073

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

675

675

Ж. Нетна печалба за периода

675

675

Всичко (Г+ V + Е):

10 055

10 316

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

10 055

10 316

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

10 055

10 316

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

10 055

10 316

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

10 055

10 316

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2016

дек. 2015

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

83 965

83 923

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

1 150

1 286

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

85 115

85 209

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

44 963

38 793

I. Основен капитал

19 257

18 087

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

24 329

30 665

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

15 823

15 751

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

85 115

85 209


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2016

дек. 2015

А. Парични потоци от оперативна дейност

7 017

6 289

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

20

-608

В. Парични потоци от финансова дейност

-7 073

-8 860

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-36

-3 179

Д. Парични средства в началото на периода

814

3 993

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

778

814


Selected data supplied by Infostock Infostock