Софарма трейдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

350 996

322 862

В. Печалба от дейността

9 011

7 969

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

350 996

322 862

Д. Печалба преди облагане с данъци

9 011

7 969

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

8 110

7 172

Ж. Нетна печалба за периода

8 110

7 172

Всичко (Г+ V + Е):

360 007

330 831

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

358 871

328 839

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

360 007

330 831

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

360 007

330 831

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

360 007

330 831

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

78 598

35 800

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

271 006

256 903

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

349 604

292 703

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

71 855

66 275

I. Основен капитал

32 905

32 905

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

30 543

2 365

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

247 206

224 063

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

349 604

292 703


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

-65 668

-63 984

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-14 319

-2 545

В. Парични потоци от финансова дейност

71 161

67 307

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-8 826

778

Д. Парични средства в началото на периода

13 324

1 940

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

4 498

2 718


Selected data supplied by Infostock Infostock