Софарма трейдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

март 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

162 206

150 815

В. Печалба от дейността

4 811

4 501

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

162 206

150 815

Д. Печалба преди облагане с данъци

4 811

4 501

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

4 330

4 051

Ж. Нетна печалба за периода

4 330

4 051

Всичко (Г+ V + Е):

167 017

155 316

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

166 049

154 538

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

167 017

155 316

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

167 017

155 316

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

167 017

155 316

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

март 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

34 580

33 653

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

248 379

230 627

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

282 959

264 280

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

73 305

69 789

I. Основен капитал

32 905

32 905

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

2 786

4 133

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

206 868

190 358

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

282 959

264 280


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

март 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-32 679

-16 065

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-682

-1 697

В. Парични потоци от финансова дейност

33 925

15 809

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

564

-1 953

Д. Парични средства в началото на периода

1 940

3 843

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2 504

1 890


Selected data supplied by Infostock Infostock