Софарма трейдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

179 921

В. Печалба от дейността

5 510

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

179 921

Д. Печалба преди облагане с данъци

5 510

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

4 959

Ж. Нетна печалба за периода

4 959

Всичко (Г+ V + Е):

185 431

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

184 879

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

185 431

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

185 431

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

185 431

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

78 624

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

288 212

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

366 836

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

78 575

I. Основен капитал

32 905

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

31 950

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

256 311

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

366 836


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

-29 167

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-4 190

В. Парични потоци от финансова дейност

38 137

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

4 780

Д. Парични средства в началото на периода

13 324

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

18 104


Selected data supplied by Infostock Infostock