Проучване и добив на нефт и газ АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

март 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

4 450

6 911

В. Печалба от дейността

1 251

2 354

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

4 450

6 911

Д. Печалба преди облагане с данъци

1 251

2 354

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

1 119

2 127

Ж. Нетна печалба за периода

1 119

2 127

Всичко (Г+ V + Е):

5 701

9 265

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

5 560

9 122

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

5 701

9 265

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

5 701

9 265

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

5 701

9 265

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

март 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

65 578

69 260

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

61 461

54 529

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

127 039

123 789

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

96 740

98 188

I. Основен капитал

12 228

12 228

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

5 491

6 795

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

24 808

18 806

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

127 039

123 789


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

март 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

-779

1 943

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-11 851

-176

В. Парични потоци от финансова дейност

11 464

-1 173

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-1 166

594

Д. Парични средства в началото на периода

2 353

4 634

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 187

5 228


Selected data supplied by Infostock Infostock