Проучване и добив на нефт и газ АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

9 692

В. Печалба от дейността

3 026

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

9 692

Д. Печалба преди облагане с данъци

3 026

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

2 764

Ж. Нетна печалба за периода

2 764

Всичко (Г+ V + Е):

12 718

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

11 829

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

12 718

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

12 718

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

12 718

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

61 176

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

65 535

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

126 711

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

97 501

I. Основен капитал

12 228

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 101

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

25 109

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

126 711


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

4 591

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-2 278

В. Парични потоци от финансова дейност

-763

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

1 550

Д. Парични средства в началото на периода

1 758

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

3 308


Selected data supplied by Infostock Infostock