Лавена АД-ШуменСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

3 807

В. Печалба от дейността

53

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

3 807

Д. Печалба преди облагане с данъци

53

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

48

Ж. Нетна печалба за периода

48

Всичко (Г+ V + Е):

3 860

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

3 833

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

3 860

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

3 860

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

3 860

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 147

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

9 661

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

24 808

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

14 135

I. Основен капитал

320

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

7 614

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

3 059

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

24 808


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

А. Парични потоци от оперативна дейност

569

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-150

В. Парични потоци от финансова дейност

-960

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-541

Д. Парични средства в началото на периода

832

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

291


Selected data supplied by Infostock Infostock