Лавена АД-ШуменСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

3 857

В. Печалба от дейността

422

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

3 857

Д. Печалба преди облагане с данъци

422

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

380

Ж. Нетна печалба за периода

380

Всичко (Г+ V + Е):

4 279

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

4 265

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

4 279

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

4 279

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

4 279

 

 

 

БАЛАНС

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

14 234

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

8 232

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

22 466

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

8 558

I. Основен капитал

267

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

10 454

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

3 454

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

22 466


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

777

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-160

В. Парични потоци от финансова дейност

-447

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

170

Д. Парични средства в началото на периода

272

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

442


Selected data supplied by Infostock Infostock