Корадо-България АД-СтражицаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

8 951

8 310

В. Печалба от дейността

1 638

1 355

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

8 951

8 310

Д. Печалба преди облагане с данъци

1 638

1 355

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

1 638

1 355

Ж. Нетна печалба за периода

1 638

1 355

Всичко (Г+ V + Е):

10 589

9 665

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

10 589

9 665

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

10 589

9 665

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

10 589

9 665

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

10 589

9 665

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 117

14 991

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

15 660

12 519

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

30 777

27 510

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

21 654

18 942

I. Основен капитал

13 169

8 779

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 195

4 182

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 928

4 386

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

30 777

27 510


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

1 399

-243

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-35

-101

В. Парични потоци от финансова дейност

-30

-23

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

1 334

-367

Д. Парични средства в началото на периода

1 488

2 301

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

2 822

1 934


Selected data supplied by Infostock Infostock