Корадо-България АД-СтражицаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

17 286

18 667

В. Печалба от дейността

3 563

2 977

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

17 286

18 667

Д. Печалба преди облагане с данъци

3 563

2 977

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

3 213

2 977

Ж. Нетна печалба за периода

3 213

2 977

Всичко (Г+ V + Е):

20 849

21 644

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

20 849

21 644

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

20 849

21 644

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

20 849

21 644

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

20 849

21 644

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 040

15 027

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

12 940

15 389

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

27 980

30 416

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

19 805

18 281

I. Основен капитал

13 169

8 779

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 195

4 214

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

3 980

7 921

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

27 980

30 416


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

2 885

1 853

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-292

-351

В. Парични потоци от финансова дейност

-3 479

-2 352

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-886

-850

Д. Парични средства в началото на периода

1 488

2 301

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

602

1 451


Selected data supplied by Infostock Infostock