Корадо-България АД-СтражицаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2017

дек. 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

37 319

29 509

В. Печалба от дейността

5 311

3 253

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

37 319

29 509

Д. Печалба преди облагане с данъци

5 311

3 253

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

5 311

2 927

Ж. Нетна печалба за периода

5 311

2 927

Всичко (Г+ V + Е):

42 630

32 762

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

42 630

32 761

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

42 630

32 762

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

42 630

32 762

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

42 630

32 762

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2017

дек. 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 310

15 181

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

11 609

10 349

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

26 919

25 530

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

20 541

17 587

I. Основен капитал

13 169

8 779

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 195

4 182

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

2 183

3 761

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

26 919

25 530


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2017

дек. 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

2 756

1 179

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-1 154

-2 380

В. Парични потоци от финансова дейност

-2 415

3 022

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-813

1 821

Д. Парични средства в началото на периода

2 301

480

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 488

2 301


Selected data supplied by Infostock Infostock