Корадо-България АД-СтражицаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

септ. 2017

септ. 2016

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

28 248

20 525

В. Печалба от дейността

4 204

2 947

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

28 248

20 525

Д. Печалба преди облагане с данъци

4 204

2 947

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

4 204

2 947

Ж. Нетна печалба за периода

4 204

2 947

Всичко (Г+ V + Е):

32 452

23 472

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

32 452

23 472

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

32 452

23 472

В. Загуба от дейността

0

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

32 452

23 472

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

0

Всичко (Г + E):

32 452

23 472

 

 

 

БАЛАНС

септ. 2017

септ. 2016

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 196

15 038

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

12 486

11 166

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

27 682

26 204

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

19 508

17 638

I. Основен капитал

13 169

8 779

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

4 214

544

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

3 960

8 022

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

27 682

26 204


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

септ. 2017

септ. 2016

А. Парични потоци от оперативна дейност

2 291

-722

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-957

-2 328

В. Парични потоци от финансова дейност

-2 379

3 047

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-1 045

-3

Д. Парични средства в началото на периода

2 301

480

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 256

477


Selected data supplied by Infostock Infostock