Златен лев Холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2014

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

1 458

В. Печалба от дейността

2 486

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

1 458

Д. Печалба преди облагане с данъци

2 486

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

2 486

Ж. Нетна печалба за периода

2 469

Всичко (Г+ V + Е):

3 944

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

3 911

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

3 944

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

3 944

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

3 944

 

 

 

БАЛАНС

юни 2014

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

12 379

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

4 841

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

17 220

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

14 264

I. Основен капитал

6 471

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

114

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

90

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

2 752

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

17 220


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2014

А. Парични потоци от оперативна дейност

-240

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

3 129

В. Парични потоци от финансова дейност

-536

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

2 353

Д. Парични средства в началото на периода

1 076

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

3 429


Selected data supplied by Infostock Infostock