Албена АД-к.к. АлбенаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

март 2018

март 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

8 319

6 347

В. Печалба от дейността

0

5 245

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

8 319

6 347

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

5 245

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

5 245

Ж. Нетна печалба за периода

0

5 245

Всичко (Г+ V + Е):

8 319

11 592

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

1 392

957

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

1 405

11 592

В. Загуба от дейността

6 914

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

1 405

11 592

Д. Загуба преди облагане с данъци

6 914

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

6 914

0

Ж. Нетна загуба за периода

6 914

0

Всичко (Г + E):

8 319

11 592

 

 

 

БАЛАНС

март 2018

март 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

561 540

523 837

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

14 617

40 620

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

576 157

564 457

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

458 000

453 703

I. Основен капитал

2 298

2 298

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

74 316

57 746

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

43 841

53 008

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

576 157

564 457


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

март 2018

март 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

15 051

23 725

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-10 637

-1 160

В. Парични потоци от финансова дейност

-1 308

-1 502

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

3 106

21 063

Д. Парични средства в началото на периода

1 995

8 047

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

5 101

29 110


Selected data supplied by Infostock Infostock