Албена АД-к.к. АлбенаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(консолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

септ. 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

94 864

В. Печалба от дейността

25 127

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

94 799

Д. Печалба преди облагане с данъци

25 192

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

23 809

Ж. Нетна печалба за периода

23 570

Всичко (Г+ V + Е):

119 991

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

111 001

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

119 991

В. Загуба от дейността

0

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

119 991

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

Ж. Нетна загуба за периода

0

Всичко (Г + E):

119 991

 

 

 

БАЛАНС

септ. 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

592 384

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

41 092

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

633 476

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

484 874

I. Основен капитал

2 298

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

7 584

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

96 488

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

44 530

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

633 476


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

септ. 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

29 123

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-29 017

В. Парични потоци от финансова дейност

-6 996

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-6 890

Д. Парични средства в началото на периода

14 341

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

7 451


Selected data supplied by Infostock Infostock