Албена АД-к.к. АлбенаСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

юни 2018

юни 2017

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

34 581

30 400

В. Печалба от дейността

0

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

34 581

30 400

Д. Печалба преди облагане с данъци

0

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

0

0

Ж. Нетна печалба за периода

0

0

Всичко (Г+ V + Е):

35 481

31 300

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

18 019

14 446

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

19 674

28 968

В. Загуба от дейността

14 907

1 432

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

19 674

28 968

Д. Загуба преди облагане с данъци

14 907

1 432

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

15 807

2 332

Ж. Нетна загуба за периода

15 807

2 332

Всичко (Г + E):

35 481

31 300

 

 

 

БАЛАНС

юни 2018

юни 2017

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

577 834

545 092

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

20 485

34 598

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

598 319

579 690

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

446 144

446 195

I. Основен капитал

2 298

2 298

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

82 220

64 420

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

69 955

69 075

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

598 319

579 690


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

юни 2018

юни 2017

А. Парични потоци от оперативна дейност

16 959

24 869

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

-23 773

-29 272

В. Парични потоци от финансова дейност

6 000

1 088

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

-814

-3 315

Д. Парични средства в началото на периода

1 995

8 047

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1 181

4 732


Selected data supplied by Infostock Infostock